Tagarchief: noodtoestand

De EU zou zelfopheffing moeten overwegen

anarchie

“De waarden waarop de Europese Unie berust, zijn eerbied voor de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en eerbiediging van de mensenrechten, waaronder de rechten van personen die tot minderheden behoren. Deze waarden, die in artikel I-2 zijn opgesomd, hebben de lidstaten gemeen. Bovendien worden de samenlevingen van de lidstaten gekenmerkt door pluralisme, non-discriminatie, verdraagzaamheid, rechtvaardigheid, solidariteit en gelijkheid van mannen en vrouwen. Deze waarden spelen een belangrijke rol, met name in twee concrete gevallen. Ten eerste is de eerbiediging van deze waarden een voorwaarde voor de toetreding van een nieuwe lidstaat tot de Unie volgens de in artikel I-58 beschreven procedure. Ten tweede kan schending van deze waarden ertoe leiden tot de schorsing van de lidmaatschapsrechten van de Unie van een lidstaat (artikel I-59).” Want als je deze vrome woorden leest tegen de achtergrond van wat er momenteel in Europa gebeurt, dan heeft de EU zijn bestaansrecht al lang verloren. Anarchie is dan misschien wel het enige alternatief.