Tagarchief: Noodverordening

De EU zou zelfopheffing moeten overwegen

anarchie

“De waarden waarop de Europese Unie berust, zijn eerbied voor de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en eerbiediging van de mensenrechten, waaronder de rechten van personen die tot minderheden behoren. Deze waarden, die in artikel I-2 zijn opgesomd, hebben de lidstaten gemeen. Bovendien worden de samenlevingen van de lidstaten gekenmerkt door pluralisme, non-discriminatie, verdraagzaamheid, rechtvaardigheid, solidariteit en gelijkheid van mannen en vrouwen. Deze waarden spelen een belangrijke rol, met name in twee concrete gevallen. Ten eerste is de eerbiediging van deze waarden een voorwaarde voor de toetreding van een nieuwe lidstaat tot de Unie volgens de in artikel I-58 beschreven procedure. Ten tweede kan schending van deze waarden ertoe leiden tot de schorsing van de lidmaatschapsrechten van de Unie van een lidstaat (artikel I-59).” Want als je deze vrome woorden leest tegen de achtergrond van wat er momenteel in Europa gebeurt, dan heeft de EU zijn bestaansrecht al lang verloren. Anarchie is dan misschien wel het enige alternatief.

Noodverordening Uden

Schermafbeelding 2016-01-25 om 09.57.40Om te voorkomen dat carnaval 2016 in Uden ten ondergaat aan chagrijn heeft Prins Porcellus VI een noodverordening uitgevaardigd die geldt van vrijdag 5 februari 0:00 uur tot en met woensdag 10 februari 0:00 uur. Met deze lach-of-ik-schiet-verordening in de hand mogen politie, boa’s, thor’s en officials met fazantenveer hard en zonder aanziens des persoons optreden tegen een ieder die de lol niet inziet van de dronken verkleedpartij die carnaval volgens sommige dissidenten is.

w.g. Prins Porcellus VI

We hebben het even opgezocht

Gemeentewet Artikel 175
Noodverordening
  1. In geval van oproerige beweging, van andere ernstige wanordelijkheden of van rampen of zware ongevallen, dan wel van ernstige vrees voor het ontstaan daarvan, is de burgemeester bevoegd alle bevelen te geven die hij ter handhaving van de openbare orde of ter beperking van gevaar nodig acht. Daarbij kan van andere dan bij de Grondwet gestelde voorschriften worden afgeweken.
  2. De burgemeester laat tot maatregelen van geweld niet overgaan dan na het doen van de nodige waarschuwing.